Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SCI gedane aanbiedingen  en op alle met SCI gesloten overeenkomsten.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dat schriftelijk  wordt overeen gekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk  door SCI zijn aanvaard.
   
Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen  
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een  termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 De eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens in brochures, prijslijsten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn voor SCI  slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door SCI is bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk anders Is vermeld zijn de opgegeven prijzen: — gebaseerd  op levering af magazijn/terrein van SCI — exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten. — exclusief de kosten van in- en  uitlading, vervoer en verzekering.           
   
Artikel 3: Levering en levertijd
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te  vinden vanaf het magazijn van SCI. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer.  Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van SCI of elders is, ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn, voor rekening van de  afnemer.
3.2 Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn  nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient SCI steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet SCI een  redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
3.3 Indien zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer zijn  afgenomen, staan deze ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
   
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Betaling dient onder vooruitbetaling te geschieden, zonder enige korting of  verrekening, of middels storting op een door SCI aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
4.2 Indien de vordering door SCI niet contant of krachtens de gesloten  overeenkomst wordt betaald, is SCI gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand – of de wettelijke rente Indien deze hoger is -  ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is SCI bovendien  gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op tenminste  15% van het, met Inbegrip van genoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag.
4.3 Indien de afnemer niet, of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem uit de met SCI gesloten overeenkomst mocht  voortvloeien, alsmede In het geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer  geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SCI het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat SCI tot enige schadevergoeding of garantie  gehouden is, onverminderd het recht van SCI om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken en / of terzake van de wel door SCI uitgevoerde  werkzaamheden, en onverminderd het recht van SCI om in verband met de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en  rente. In de hier genoemde gevallen in elke vordering welke SCI op de afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
4.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is SCI gerechtigd de nakoming van  haar verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van SCI zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit  de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer Indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft SCI het recht de  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht als ontbonden te beschouwen, en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd  het recht van SCI op vergoeding van kosten, rente en schade.
   
Artikel 5: Ontbinding
5.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door  een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot SCI richt, zal de afnemer te alle  tijden SCI eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te  herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
5.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te  ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. indien SCI instemt met  ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde  winst. Deze vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 15% van de prijs (incl. BTW) die de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan SCI had moeten  voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door SCI verrichte prestaties en heeft SCI  onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.
   
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 SCI behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren  zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door SCI aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens  een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de  nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan SCI voldaan zijn.
6.2 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet  gerechtigd op de door SCI geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
6.3 In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens SCI niet  nakomt, is SCI zonder ingebrekestelling gerecht de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt  SCI of de door SCI aangewezen personen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
6.4 SCI verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn  betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van SCI, ten  behoeve van andere aanspraken die SCI op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van SCI zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat  kader vereist zijn.
   
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 SCI Is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer,  welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van SCI, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade  waartegen SCI verzekerd Is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
7.2 SCI is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen  bedrijfs- en / of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
7.3 In geval niettegenstaande de in art. 7.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid terzake van indirecte schade op SCI mocht rusten, dan zal deze In leder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door SCI geleverde zaken of de door SCI verrichte werkzaamheden. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van die door SCI geleverde zaken c.q. die door SCI uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan SCI schadeplichtig is.
7.4 Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid van SCI, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval  beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van SCI In de periode van 3 maanden  voorafgaande aan het verzuim van SCI.
7.5 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen ook door hun opzet of grove  schuld, is SCI niet aansprakelijk.
   
Artikel 8: Garantie, terugzending en ruiling
8.1 Op geleverde gebruikte zaken wordt door SCI geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is  overeengekomen.         
8.2 Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitende de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door  SCI geen garantie verstrekt.
8.3 Toezeggingen van de fabrikant en / of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden SCI op geen enkele wijze en kunnen SCI  derhalve nimmer worden tegengeworpen.
8.4 De garantie is niet van toepassing bij gebreken ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of  onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
8.5 De garantie geldt slechts Indien de afnemer aan al zijn verplichtingen  jegens SCI heeft voldaan.
8.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door SCI in rekening worden  gebracht.
8.7 Goederen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SCI worden teruggezonden.
8.8 Nadat toestemming, zoals bedoeld In art 8.7, is verkregen moeten de goederen behoudens in geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele  verpakking worden teruggezonden aan SCI. Verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.
   
Artikel 9: Reclames
9.1 Eventuele reclames, zowel op leveringen van zaken, als op uitgevoerde  werkzaamheden / reparaties, als op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na ontvangst van de facturen,  schriftelijk bij SCI te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
9.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de werkzaamheden / reparaties of na ontvangst  van de facturen.
9.3 Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en / of de afnemer SCI niet in de  gelegenheid heeft gesteld om de gebreken te herstellen.
9.4 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen  jegens SCI op te schorten.
   
Artikel 10: Overmacht
10.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van SCI  ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in leder geval het  om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van SCI, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen,  verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc..
10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van SCI is SCI gerechtigd om zonder rechterlijke  tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,  zonder dat SCI tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is SCI bevoegd en aan het einde daarvan is SCI verplicht te kiezen  voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
   
Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op de met SCI gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze  voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet betreffende Internationale Koop van Roerende en Lichamelijke Zaken en het Weens Koopverdrag Is  uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met SCI gesloten overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van  door SCI gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij SCI een andere  rechter macht kiezen..